RODO

RODO

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych.

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest firma AQUAGO Michał Żwirek. NIP: 123-138-77-26. REGON: 369411154.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu pocztowego: AQUAGO Michał Żwirek, ul. Szkolna 4, 05-502 Jazgarzew, ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 727 929 804, bądź za pośrednictwem e-mail: michal@aquago.com.pl

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;

5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Firma AQUAGO Michał Żwirek przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu:

realizacji obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO;

zawierania oraz realizacji umów z kontrahentami, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń), odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PANIĄ/PANA JEST OBOWIĄZKOWE?

Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Firmę AQUAGO Michał Żwirek przez obowiązujące przepisy prawa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego załatwienia sprawy.

Podanie danych w celu zawarcia lub przygotowania umowy jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością realizacji celu.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj.

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3. przenoszenia swoich danych osobowych;

4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: michal@aquago.com.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek; dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji.
Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich udostępnienia.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.